Archiwa

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa

Studia podyplomowe Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie.

image

Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej

http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci/art,398,zapisy-na-studia-podyplomowe.html

Czas trwania: 3 semestry

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.

Oferta skierowana do: technolodzy żywności, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Wymagania dla kandydatów: zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Wymagania: Ukończenie studiów co najmniej I stopnia.

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),

– uiścić opłatę (dowód wpłaty), wypełniony kwestionariusz osobowy;- 2 zdjęcia (format legitymacyjny)

– kserokopię dowodu osobistego,

-  informacje o płatniku faktury  (gdy firma finansuje studia)

– w przypadku dyplomu uzyskanego za granicą: oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004r (tekst jednolity Dz.U. Nr 69 poz. 415 z 2008r.z późn. zm.) Rozporządzenie  Ministra  pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 14 września  2010  r.  w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193) podstawowymi usługami rynku pracy są:

  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • organizacja szkoleń

STUDIA PODYPLOMOWE

Starosta na wniosek bezrobotnego, poszukującego pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej, może sfinansować do wysokości 100% koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi. Z Funduszu Pracy można opłacić koszt studiów podyplomowych  do wysokości 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach  zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów oraz wypłaty stypendium, do planowanego terminu ich zakończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi.

Zakres studiów. Towaroznawstwo zielarskie, żywności funkcjonalnej i kosmetyczne jest to dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca ogół wiadomości o towarach, podstawowe dane o surowcach i materiałach, założenia technologicznych procesów wytwarzania, możliwości stosowania i eksploatacji towarów, własności i ocena użytkowa wyrobów gotowych, magazynowanie i transport towarów, sposoby ich konserwacji, ustalanie wielkości ubytków naturalnych oraz strat towarowych, dobór materiałów opakowaniowych i konstrukcji opakowań, metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, przepisy normalizacyjne i prawne regulujące zagadnienia jakości towarów oraz ich znakowania. Towaroznawstwo wykorzystuje wynik badań z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii, ekonomii i psychologii. Podstawą są nauki przyrodnicze, niezbędne do oceny do oceny własności fizykochemicznych towarów, zachodzących w nich procesów biofizykochemicznych („życie surowców i towarów”), zapobiegania niekorzystnym zmianom własności użytkowych towarów w czasie przechowywania i transportu, programowania procesów technologicznych.

Towaroznawstwo zielarskie jest działem towaroznawstwa obejmującym ogół wiadomości o towarach pochodzenia roślinnego, które mają znaczenie dla zielarstwa, kosmetyki,  fitoterapii, żywienia oraz dietetyki prozdrowotnej oraz leczniczej. Zajmuje się podstawowymi danymi o surowcach i materiałach zielarskich, założeniach technologicznych procesów wytwarzania, możliwościami stosowania i eksploatacji towarów, własnościami i oceną użytkową wyrobów gotowych (w tym zagadnieniami jakości), magazynowaniem, transportem towarów, sposobami ich konserwacji, ustalaniem wielkości ubytków naturalnych oraz stratami towarowymi, doborem materiałów opakowaniowych i konstrukcji opakowań dla surowców i produktów ziołowych, metodami badań surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, przepisami normalizującymi i prawnymi regulującymi zagadnienia jakości towarów i ich znakowania. Towaroznawstwo zielarskie wykorzystuje wyniki badań z dziedziny chemii, fizyki, biologii, geografii i ekonomiki. Podstawą są nauki biologiczne (np. botanika, biochemia), chemiczne (chemia analityczna, fizyczna) oraz medyczne i farmaceutyczne (farmakognozja, farmakologia, biofarmacja, receptura, dietetyka). Nauki te są niezbędne do oceny własności fizykochemicznych towarów, zachodzących w nich procesów bio-fizyko-chemicznych („życie surowców i produktów kosmetycznych”), zapobiegania niekorzystnym zmianom własności użytkowych towarów w czasie przechowywania i transportu, programowania procesów technologicznych. Znajomość geografii dostarcza wiadomości o obszarach pochodzenia surowców, warunkach klimatycznych panujących w różnych rejonach świata (wiąże się to, np. z doborem odpowiednich opakowań).  Znajomość ekonomiki i handlu pozwala na ustalanie i planowanie stanu i ruchu zapasów, popytu i podaży, transportu, wahań cenowych, zysków i strat.

W badaniach strat towarowych dąży się do ustalenia: miejsca występowania strat, przyczyn ich powstawania, podstawowych czynników powodujących straty oraz kierunków działania profilaktycznego. Jakość towaru określa się najczęściej na podstawie znajomości jego składu chemicznego, właściwości, sposobu wytwarzania, cech użytkowych, gatunku, możliwości zafałszowania, sposobu eksploatacji. Towaroznawstwo zielarskie jest ściśle powiązane z farmakognozją. Farmakognozja – nauka o surowcach pochodzenia roślinnego, mineralnego i zwierzęcego. Zajmuje się surowcami naturalnymi i ich składnikami; metodami badania surowców naturalnych z zastosowaniem metod fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz badaniami możliwościami ich zastosowania w postaci leków, kosmetyków i suplementów.

Towaroznawstwo kosmetyczne jest działem towaroznawstwa obejmującym ogół wiadomości o surowcach i wyrobach kosmetycznych. Zajmuje się podstawowymi danymi o surowcach i materiałach kosmetycznych, założeniach technologicznych procesów wytwarzania, możliwościami stosowania i eksploatacji towarów, własnościami i oceną użytkową wyrobów gotowych (w tym zagadnieniami jakości), magazynowaniem, transportem towarów, sposobami ich konserwacji, ustalaniem wielkości ubytków naturalnych oraz stratami towarowymi, doborem materiałów opakowaniowych i konstrukcji opakowań dla surowców i produktów kosmetycznych, metodami badań surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, przepisami normalizującymi i prawnymi regulującymi zagadnienia jakości towarów i ich znakowania. Towaroznawstwo kosmetyczne wykorzystuje wyniki badań z dziedziny chemii, fizyki, biologii, geografii i ekonomiki. Podstawą są nauki biologiczne (np. botanika, biochemia), chemiczne (chemia analityczna, fizyczna, organiczna i nieorganiczna, chemia polimerów) oraz medyczne i farmaceutyczne (dermatologia, farmakognozja, farmakologia, biofarmacja, receptura). Nauki te są niezbędne do oceny własności fizykochemicznych towarów, zachodzących w nich procesów bio-fizyko-chemicznych („życie towarów”), zapobiegania niekorzystnym zmianom własności użytkowych towarów w czasie przechowywania i transportu, programowania procesów technologicznych. Znajomość geografii dostarcza wiadomości o obszarach pochodzenia surowców, warunkach klimatycznych panujących w różnych rejonach świata (wiąże się to, np. z doborem odpowiednich opakowań).  Znajomość ekonomiki i handlu pozwala na ustalanie i planowanie stanu i ruchu zapasów, popytu i podaży, transportu, wahań cenowych, zysków i strat.

Żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia, samopoczucia i/lub zmniejszeniu ryzyka chorób. Żywność ta musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie w ilościach, po których oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą – nie są to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety. Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej jest działem towaroznawstwa spożywczego ograniczonym do surowców, produktów mineralnych, zwierzęcych i roślinnych, które poza wartościami odżywczymi mają korzystny wpływ na zdrowie i zapobiegają niektórym chorobom lub wspomagają ich leczenie. Należą tutaj między innymi surowce i żywność bogate w kwasy wielonienasycone, błonnik, probiotyki, prebiotyki, fitosterole, specyficzne aminokwasy, witaminy i biopierwiastki, fosfolipidy,, czy bioflawonoidy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w art. 169 ust.1 „ Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów przez nią prowadzony. Studia podyplomowe Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej prowadzone są w ramach zakładów: Zakład Towaroznawstwa oraz Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sylwetka absolwenta: Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia drogerii i sklepu zielarsko-medycznego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, chemii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości surowców i produktów zielarskich,  kosmetycznych i żywności funkcjonalnej.

Absolwent posiada umiejętności oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich, suplementów diety i żywności funkcjonalnej.

Jest przygotowany do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z produkcją, przechowywaniem i handlem wyrobami kosmetycznymi, zielarskimi, suplementami diety i żywnością funkcjonalną; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach studiów:

Przedmiot

1.Towaroznawstwo zielarskie

2.Towaroznawstwo kosmetyczne

3.Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

4.Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów zielarskich

5.Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

6.Podstawy receptury i technologii produkcji żywności funkcjonalnej

7.Podstawy farmakologii

8.Podstawy farmakognozji

9.Ustawodawstwo w kosmetyce, zielarstwie, żywności i farmacji

10.Dietetyka i diety specjalne

11.Uprawa roślin kosmetycznych, zielarskich i przyprawowych

12.Bromatologia

13.Toksykologia żywności, ziół i kosmetyków

14.Anatomia funkcjonalna człowieka

15.Biochemia i fizjologia człowieka

16.Język obcy w towaroznawstwie – do wyboru (nazewnictwo specjalistyczne w towaroznawstwie): język angielski, niemiecki lub rosyjski

17.Zajęcia terenowe z zielarstwa i uprawy roślin

18.Pierwsza pomoc przedmedyczna

19.Znakowanie opakowań, znaczenie instrukcji używania lub ulotki informacyjnej

20.Przechowalnictwo i obrót produktami zielarskimi, kosmetycznymi i spożywczymi

21.Systemy zarządzania jakością i certyfikaty w zakresie towarów kosmetycznych, zielarskich i żywnościowych

22.Chemia surowców i produktów żywnościowych, kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety

23.Botanika roślin kosmetycznych, zielarskich i dietetycznych z elementami etnobotaniki

24.Marketing wyrobów kosmetycznych, zielarskich i żywności funkcjonalnej

25.Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza

26.Bezpieczeństwo żywości i suplementów diety

27.Instrumentalne metody badań w towaroznawstwie

28.Filozofia i etyka w towaroznawstwie

29.Bioinformatyka i biomatematyka w towaroznawstwie kosmetycznym, zielarskim i żywności funkcjonalnej

30.Seminarium

31.Praca dyplomowa

Dodatkowy atut ukończenia studiów podyplomowych w PWSZ w Krośnie: Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla naszych studentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych możliwe jest wydawanie naszym absolwentom Zaświadczenia o ukończeniu kursu w ramach studiów podyplomowych, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego i wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych. Jest to swoistego rodzaju uprawnienie drogisty, dzięki któremu absolwent będzie mógł podjąć prace lub kierownictwo w drogerii krajowej lub zagranicznej.

W sklepach zielarsko-medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać:

1) tytuł zawodowy:

a) magistra farmacji, lekarza, pielęgniarki,

b) technika  farmaceutycznego  lub  równorzędne

kwalifikacje lub

2) co  najmniej  wykształcenie  średnie  i wiedzę  z zakresu:

a) farmakologii,

b) farmakognozji,

c) anatomii i fizjologii człowieka,

d) dietetyki i fizjologii żywienia,

e) towaroznawstwa zielarskiego,

f) rodzajów, sposobu znakowania opakowań, znaczenia  instrukcji  używania  lub  ulotki  informacyjnej,

g) zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami   leczniczymi   oraz   postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,

h) udzielania pierwszej pomocy

nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, lub

3) kwalifikacje uznawane w drodze odrębnych przepisów  w przypadku  obywateli  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej lub pastw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  —  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§  2.  W  sklepach  specjalistycznych  zaopatrzenia

medycznego i sklepach ogólnodostępnych osoby wydające  produkty  lecznicze  muszą  posiadać  wiedzę z zakresu:

1)      zastosowania  sprzedawanych  produktów  leczniczych,

2)      przechowywania sprzedawanych produktów leczniczych

— nabytą z informacji zawartych w ulotkach załączonych do produktów leczniczych.

Silna Kadra

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Połowa zajęć odbywa się w laboratoriach. Studentom zostanie przekazana wiedza praktyczna i przydatna w pracy zawodowej.

Miejsce odbywania studiów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 38-400 Krosno (dzielnica Suchodół), ul. Dmochowskiego 12.

Koszt studiów: 3500 zł

Możliwość opłacania w ratach: I rata 1500 zł, II rata 1000 zł, III rata 1000 zł (w kolejnych semestrach)

Zajęcia będą odbywać się w soboty-niedziele, co dwa tygodnie.

Bliższe informacje na temat studiów podyplomowych:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel: 13 43 755 80

kierownik studiów: dr Izabela Betlej

Bliższe informacje na temat studiów podyplomowych dostępne na oficjalnej stronie PWSZ w Krośnie: http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci/art,398,zapisy-na-studia-podyplomowe.html

Podanie na studia dostępne do pobrania: http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultaktualnosci/16/398/1/p_o_d_a_n_i_e_na_stud_pod_ziel.pdf

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia to specjaliści, naukowcy i praktycy, np. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, dr n. biol. Henryk Różański, prof. URz dr hab. Łukasz Łuczaj, o. dr Marcelin Pietryja, dr Izabela Betlej, dr inż. Barbara Krochmal-Marczak, dr n. med. Wacław Wulf, prof. KUL dr hab. Ireneusz Ledwoń, dr Łukasz Wojtyczek, mgr Paweł Hodurek, mgr inż. Anna Pietrasz i in.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie przygotowuje swoich studentów do zawodu. Posiada dobrze wyposażone laboratoria, dlatego szczególny nacisk położono na realizację ćwiczeń praktycznych podczas studiów podyplomowych.

Leave a Reply